Có 1 kết quả:

jiù gù ㄐㄧㄡˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old friend
(2) former acquaintance