Có 1 kết quả:

jiù shí dài

1/1

jiù shí dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former times
(2) the olden days