Có 1 kết quả:

jiù jǐng chóng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

evocation of the past