Có 1 kết quả:

jiù àn

1/1

jiù àn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old court case
(2) long-standing legal dispute