Có 1 kết quả:

jiù mín zhǔ zhǔ yì gé mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old democratic revolution
(2) bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)