Có 1 kết quả:

jiù pài

1/1

jiù pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old school
(2) conservative faction