Có 1 kết quả:

jiù yóu

1/1

jiù yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) place one has previously visited
(2) old haunts