Có 1 kết quả:

jiù wù

1/1

jiù wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old property (esp. inherited from former generation)
(2) former territory