Có 1 kết quả:

jiù bìng

1/1

jiù bìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old illness
(2) former affliction