Có 1 kết quả:

jiù zhī

1/1

jiù zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old acquaintance
(2) former friend