Có 1 kết quả:

jiù chēng

1/1

jiù chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old term
(2) old way of referring to sth