Có 1 kết quả:

jiù guān

1/1

jiù guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former appearance
(2) what it used to look like