Có 1 kết quả:

jiù shí

1/1

jiù shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former acquaintance
(2) old friend