Có 1 kết quả:

jiù shī

1/1

jiù shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old verse
(2) poetry in the old style