Có 1 kết quả:

jiù mào

1/1

jiù mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old look
(2) former appearance