Có 1 kết quả:

jiù huò

1/1

jiù huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) second-hand goods
(2) used items for sale