Có 1 kết quả:

jiù jì

1/1

jiù jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old traces
(2) signs from the past