Có 1 kết quả:

zǎo chū wǎn guī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to leave early and return late (idiom)