Có 1 kết quả:

zǎo zài

1/1

zǎo zài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

as early as

Một số bài thơ có sử dụng