Có 1 kết quả:

zǎo suì

1/1

zǎo suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) early years
(2) adolescence