Có 1 kết quả:

zǎo rì kāng fù ㄗㄠˇ ㄖˋ ㄎㄤ ㄈㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Get well soon!
(2) to recover health quickly