Có 1 kết quả:

zǎo qī xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

early effect