Có 1 kết quả:

zǎo shú

1/1

zǎo shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) precocious
(2) early-maturing