Có 1 kết quả:

zǎo shēng guì zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

give birth to a son soon (propitiatory compliment to the newly-weds)