Có 1 kết quả:

zǎo chǎn

1/1

zǎo chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) premature birth
(2) premature labor