Có 1 kết quả:

zǎo chē

1/1

zǎo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) morning bus
(2) early train