Có 1 kết quả:

zǎo shì

1/1

zǎo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) early demise
(2) untimely death

Một số bài thơ có sử dụng