Có 1 kết quả:

zǎo shuāng

1/1

zǎo shuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

early frost

Một số bài thơ có sử dụng