Có 1 kết quả:

zǎo cān

1/1

zǎo cān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bữa ăn sáng

Từ điển Trung-Anh

(1) breakfast
(2) CL:份[fen4],頓|顿[dun4],次[ci4]

Một số bài thơ có sử dụng