Có 1 kết quả:

xún shǒu

1/1

xún shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

start of a ten day period