Có 1 kết quả:

hàn lào bǎo shōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to provide a stable crop, regardless of drought or flood
(2) to bring a stable income