Có 2 kết quả:

Shíshí
Âm Pinyin: Shí, shí
Tổng nét: 7
Bộ: rì 日 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一丨丶
Thương Hiệt: ADI (日木戈)
Unicode: U+65F6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thì, thời
Âm Nôm: thì, thời
Âm Quảng Đông: si4

Tự hình 2

Dị thể 7

1/2

shí

giản thể

Từ điển phổ thông

1. lúc
2. thời gian

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 時.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 時

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chỉ thời gian nói chung;
② Thời kì, thời gian dài: 唐時 Thời Đường; 古時 Thời cổ; 現時 Hiện nay, hiện thời; 子時 Giờ Tí (11 giờ tối đến 1 giờ đêm); 醜時 Giờ Sửu (1 đến 3 giờ đêm);
③ Giờ, tiếng: 一小時 Một giờ, một tiếng đồng hồ; 按時上班 Đi làm đúng giờ;
④ Lúc, thời, thường: 平時 Ngày thường, lúc thường; 盛極一時 Thịnh vượng nhất thời; 彼一時此一時 Lúc kia là một thời, bây giờ là một thời; 時時如此 Thường thường như thế; 時 時之需 Lúc nào cũng cần; 時時照顧 Thường xuyên trông nom.【時常】thời thường [shícháng] Thường xuyên;【時而】thời nhi [shí'ér] Lúc thì, đôi khi, đôi lúc, lắm lúc: 時而晴天,時而下雨 Lúc thì tạnh lúc thì mưa; 【時時】 thời thời [shíshí] Luôn luôn, thường: 時時想到 Luôn luôn nghĩ đến; 時時著書,人又取去,即空居 Thường viết sách, người ta lại lấy đi, rồi cũng không còn cuốn nào (Sử kí: Tư Mã Tương Như liệt truyện);
⑤ Chỉ hiện thời hay lúc đó: 時事 Thời sự;
⑥ Có khi, có lúc, đôi khi, thỉnh thoảng: 他時來時不來 Anh ấy có khi đến có khi không đến; 光時休沐出,桀輒入代光決事 Hoắc Quang thỉnh thoảng nghỉ ra khỏi cung, thượng quan Kiệt liền vào cung thay Quang giải quyết công việc (Hán thư: Hoắc Quang truyện);
⑦ Hợp thời trang: 她的髮型很時髦 Kiểu tóc của cô ta rất hợp thời trang;
⑧ Thích hợp, thích đáng;
⑨ Đúng lúc, đúng thời, hợp thời: 不時筑,而人果竊之 Không xây (tường) đúng lúc, kẻ ngoài quả nhiên vào trộm (Hàn Phi tử: Thuyết lâm hạ); 及宣王至遼東,霖雨,不得時攻 Khi Tuyên Vương đến Liêu Đông, gặp trời mưa dầm, nên không thể tấn công đúng lúc (Tam quốc chí);
⑩ (văn) Mùa: 四時 Bốn mùa;
⑪ (văn) Cơ hội, thời cơ, thời vận: 乘時而起 Nhân cơ hội mà nổi lên;
⑫ Thói tục của một thời, thời tục: 不拘于時 Không câu nệ thời tục (Hàn Dũ: Sư thuyết);
⑬ (văn) Thời sự;
⑭ (văn) Thời gian, năm tháng: 時不久留 Năm tháng không ở lại lâu (Lã thị Xuân thu);
⑮ (văn) Đó, ấy (dùng như 是, có thể chỉ người, vật hoặc nơi chốn): 滿招損,謙受益,時乃天道 Đầy thì bị bớt đi, kém thì được tăng thêm, đó là đạo trời (Thượng thư); 時日曷喪? Mặt trời này bao giờ huỷ diệt? (Thượng thư); 于時言言 Cười cười nói nói ở chỗ này (Thi Kinh);
⑯ (văn) Lúc ấy, khi ấy: 時曹軍兼以饑疫,死者太半 Khi ấy quân của Tào Tháo vừa đói vừa bị bịnh dịch, chết hơn một nửa (Tư trị thông giám);
⑰ [Shí] (Họ) Thời.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 時|时[shi2]

Từ điển Trung-Anh

(1) o'clock
(2) time
(3) when
(4) hour
(5) season
(6) period

Từ ghép 420

ái shí jiān 挨时间ān péi xiǎo shí 安培小时àn shí 按时àn shí jiān xiān hòu 按时间先后bā xiǎo shí gōng zuò zhì 八小时工作制bàn gōng shí jiān 办公时间bàn xiǎo shí 半小时Bǎo shí jié 保时捷bào shí 报时bèi shí 背时Bǐ lì shí 比利时bǐ yī shí cǐ yī shí 彼一时此一时biāo zhǔn shí 标准时bīng hé shí qī 冰河时期bù hé shí yí 不合时宜bù rù shí yí 不入时宜bù shī shí jī 不失时机bù shí 不时bù shí shí biàn 不识时变bù shí shí wù 不识时务bù shí zhī xū 不时之需bù wéi nóng shí 不违农时cáng qì dài shí 藏器待时céng jǐ hé shí 曾几何时chá diǎn shí jiān 茶点时间chà shí 刹时cháng shí 常时chāo shí 超时chén shí 辰时chí xù shí jiān 持续时间chōu shí jiān 抽时间chǒu shí 丑时chuān yuè shí kōng 穿越时空cǐ shí 此时cǐ shí cǐ dì 此时此地cǐ shí cǐ kè 此时此刻cǐ shí yǐ qián 此时以前cōng ming yī shì , hú tu yī shí 聪明一世,糊涂一时cōng ming yī shì , měng dǒng yī shí 聪明一世,懵懂一时dǎ fā shí jiān 打发时间Dà Jì yuán shí bào 大纪元时报dāng dì shí jiān 当地时间dāng shí 当时dàng shí 当时dǎo shí chā 倒时差dào jì shí 倒计时dào nà gè shí hòu 到那个时候dào shí 到时dào shí hòu 到时候dēng shí 登时dī lòu jì shí qì 滴漏计时器dì yī shí jiān 第一时间dǐng shèng shí qī 鼎盛时期dìng shí 定时dìng shí shè yǐng 定时摄影dìng shí xìn guǎn 定时信管dìng shí zhà dàn 定时炸弹dìng shí zhōng 定时钟dōng bù shí jiān 东部时间dú chū yī shí 独出一时duǎn shí chǔ cún 短时储存duǎn shí jiān 短时间duǎn shí yǔ yīn jì yì 短时语音记忆dùn shí 顿时duō shí 多时ér shí 儿时fā gǎo shí 发稿时fǎn shí shì 反时势fǎn shí zhēn 反时针fǎn yīng shí jiān 反应时间fǎn yìng shí 反应时fàng shè xìng jì shí 放射性计时fèi shí 废时fèi shí 费时fēn shí 分时fēn shí duō gōng 分时多工fēng jiàn shí dài 封建时代fēng mǐ yī shí 风靡一时fēng xíng yī shí 风行一时fù shí 富时gǎn shí máo 赶时髦Gé lín ní zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林尼治标准时间Gé lín wēi zhì Biāo zhǔn shí jiān 格林威治标准时间gōng lǐ shí 公里时gōng shí 工时gōng zuò shí jiān 工作时间gòng shí 共时gǔ shí 古时gǔ shí hou 古时候guàn shí 贯时guò dù shí qī 过渡时期guò qù shí 过去时guò shí 过时guò shí bù hòu 过时不候hài shí 亥时Hǎo shí 好时hào shí 耗时hào shí hào lì 耗时耗力hé shí 何时hé shí 合时hé shí yí 合时宜hé yú shí yí 合于时宜hěn duō shí 很多时hōng dòng yī shí 哄动一时hōng dòng yī shí 轰动一时hóng jí yī shí 红极一时huā shí jiān 花时间huà shí dài 划时代huān lè shí guāng 欢乐时光huáng jīn shí dài 黄金时代huáng jīn shí duàn 黄金时段jī bù kě shī , shí bù zài lái 机不可失,时不再来jí shèng shí qī 极盛时期jí shí 即时jí shí 及时jí shí chǔ lǐ 及时处理jí shí chǔ lǐ , shì bàn gōng bèi 及时处理,事半功倍jí shí jí dì 即时即地jí shí tōng xùn 即时通讯jí shí xíng lè 及时行乐jí shí xìng 及时性jí shí yǔ 及时雨jí shí zhì 即时制jǐ shí 几时jì shí 计时jì shí bǐ sài 计时比赛jì shí cè yàn 计时测验jì shí fǎ 计时法jì shí gōng zī 计时工资jì shí qì 计时器jì shí sài 计时赛jì shí shōu fèi 计时收费jì shí zhà dàn 计时炸弹jiā gōng shí xù 加工时序jiā shí 加时jiǎn yā shí jiān biǎo 减压时间表jiè shí 届时jīn shí jīn rì 今时今日jiù qǐn shí jiān 就寝时间jiù shí 旧时jiù shí dài 旧时代Jiù shí qì Shí dài 旧石器时代kè shí 课时kuǎn yǔ yí shí 款语移时kuàng shí shè yǐng 旷时摄影lí míng shí fēn 黎明时分lì shí 历时lì shí 立时lì shǐ shí qī 历史时期lín shí 临时lín shí Àò mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì 临时澳门市政执行委员会lín shí bǎo mǔ 临时保姆lín shí bào fó jiǎo 临时抱佛脚lín shí dài kuǎn 临时贷款lín shí fēn jū 临时分居lín shí gōng 临时工lín shí yǎn yuán 临时演员lín shí zhèng fǔ 临时政府líng shí 零时mǎo shí 卯时Měi dōng shí jiān 美东时间měi shí měi kè 每时每刻měi shí měi rì 每时每日míng zào yī shí 名噪一时mǒu shí 某时nà shí 那时nà shí hou 那时候nào líng shí zhōng 闹铃时钟nì shí zhēn 逆时针piàn shí 片时Píng ān shí dài 平安时代píng shí 平时píng shí bù shāo xiāng , lín shí bào fó jiǎo 平时不烧香,临时抱佛脚píng xíng shí kōng 平行时空qiè zhòng shí bì 切中时弊qiè zhòng shí bìng 切中时病qíng shí duō yún 晴时多云qū shí 趋时quán shí 权时quán shí gōng zuò 全时工作rì guāng jié yuē shí 日光节约时Rì jù shí dài 日据时代Rì zhì shí qī 日治时期rù shí 入时sān bù wǔ shí 三不五时shà shí 霎时shà shí jiān 霎时间shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào , ruò rán bù bào shí chén wèi dào 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到shàng bān shí jiān 上班时间shàng xià bān shí jiān 上下班时间shāo zǎo shí 稍早时shēn shí 申时shén me shí hou 什么时候shěn duó shí shì 审度时势shěn shí duó shì 审时度势shēng bù féng shí 生不逢时shèng jí yī shí 盛极一时shí bào 时报shí bì 时弊shí bù shí 时不时shí bù wǒ dài 时不我待shí bù zài lái 时不再来shí cài 时菜shí chā 时差shí cháng 时常shí cháng 时长shí chen 时辰shí chen wèi dào 时辰未到shí chéng 时程shí chuō 时戳shí dà shí xiǎo 时大时小shí dài 时代shí dài bù tóng , fēng shàng bù tóng 时代不同,风尚不同shí diǎn 时点shí diào 时调shí duàn 时段shí duàn fēn xī 时段分析shí duàn shí xù 时断时续shí ér 时而shí èr shí chen 十二时辰shí fēn 时分shí gé 时隔shí guāi mìng jiǎn 时乖命蹇shí guāng 时光shí guāng jī 时光机shí guò jìng qiān 时过境迁shí hǎo shí huài 时好时坏shí hòu 时候shí hou 时候shí jī 时机shí jià 时价shí jiān 时间shí jiān biǎo 时间表shí jiān cè dìng xué 时间测定学shí jiān chuō 时间戳shí jiān jìn chéng 时间进程shí jiān qū jiān 时间区间shí jiān shì bǎ shā zhū dāo 时间是把杀猪刀shí jiān xiàn 时间线shí jiān xù liè 时间序列shí jiān zhóu 时间轴shí jié 时节shí jú 时局shí kè 时刻shí kè biǎo 时刻表shí kè zhǔn bèi 时刻准备shí kōng 时空shí kōng chuān suō 时空穿梭shí kōng chuān yuè 时空穿越shí kōng cuò zhì 时空错置shí kōng cuò zhì gǎn 时空错置感shí kōng jiāo náng 时空胶囊shí kōng lǚ xíng 时空旅行shí lái yùn zhuǎn 时来运转shí lìng 时令shí máo 时髦shí qī 时期shí qū 时区shí rèn 时任shí rì 时日shí rì wú duō 时日无多shí shàng 时尚shí shí 实时shí shí 时时shí shí dá wù 识时达务shí shí kè kè 时时刻刻shí shí tōng biàn 识时通变shí shí wù 识时务shí shí wù zhě wèi jùn jié 识时务者为俊杰shí shì 时事shí shì 时势shí shì 时式shí shì zào yīng xióng 时势造英雄shí shū 时蔬shí sú 时俗shí sù 时速shí suí 时绥shí tài 时态shí xià 时下shí xiǎn shí yǐn 时显时隐shí xiàn 时限shí xiào 时效shí xiě shí chuò 时写时辍shí xīng 时兴shí xù 时序shí xùn 时讯shí yí 时宜shí yǐn shí xiàn 时隐时现shí yōng 时雍shí yǒu suǒ wén 时有所闻shí yùn 时运shí yùn bù jì 时运不济shí yùn hēng tōng 时运亨通shí zhà dàn 时炸弹shí zhēn 时针shí zhèng 时政shí zhì jīn rì 时至今日shí zhōng 时钟shí zhuāng 时装shí zhuāng biǎo yǎn 时装表演shí zhuāng jù 时装剧shí zhuāng xié 时装鞋shì fā shí 事发时shì shí 适时shǒu cì zhù shì shí jiān 首次注视时间shǒu shí 守时shòu shí 授时shù xiǎo shí 数小时shù zì shí zhōng 数字时钟shùn shí 瞬时shùn shí fú shè 瞬时辐射shùn shí zhēn 顺时针shùn yìng tiān shí 顺应天时shuō shí chí , nà shí kuài 说时迟,那时快sì shí 四时sì shí 巳时sú suí shí biàn 俗随时变suí jī shí jiān 随机时间suí shí 随时suí shí dài mìng 随时待命suí shí suí dì 随时随地suì shí 岁时suō shí shè yǐng 缩时摄影tiān shí 天时tiān shí dì lì rén hé 天时地利人和tíng chē jì shí qì 停车计时器tóng shí 同时tóng shí dài 同时代tóng shí qī 同时期tòng biān shí bì 痛砭时弊tuō yán shí jiān 拖延时间wán chéng shí 完成时wǎng shí 往时wéi shí 为时wéi shí bù wǎn 为时不晚wéi shí guò zǎo 为时过早wéi shí jué sú 违时绝俗wéi shí wèi wǎn 为时未晚wéi shí yǐ wǎn 为时已晚wèi shí 未时wú lùn hé shí 无论何时wú shí wú kè 无时无刻wú yī shì ér bù xué , wú yī shí ér bù xué , wú yī chù ér bù dé 无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得wǔ shí 午时xià lìng shí 夏令时xià shí zhì 夏时制xiàn shí 现时xiàn shí xìn 限时信xiǎng yìng shí jiān 响应时间xiāo mó shí jiān 消磨时间xiāo shòu shí diǎn 销售时点xiāo shòu shí diǎn qíng bào xì tǒng 销售时点情报系统xiǎo shí 小时xiǎo shí gōng 小时工xiǎo shí hou 小时候xiǎo shí hour 小时候儿xiǎo shí liǎo liǎo , dà wèi bì jiā 小时了了,大未必佳xié tiáo shì jiè shí 协调世界时xīn shí dài 新时代Xīn shí qì Shí dài 新石器时代xìn xī shí dài 信息时代xū shí 戌时xuǎn hè yī shí 烜赫一时xué fēn xiǎo shí 学分小时xué shí 学时xún shí 旬时yán shí shè yǐng 延时摄影yǎn shí 眼时yǎng bīng qiān rì , yòng bīng yī shí 养兵千日,用兵一时yǎng bīng qiān rì , yòng zài yī shí 养兵千日,用在一时yī shà shí 一霎时yī shí 一时yī shí bàn huì 一时半会yī shí bàn huìr 一时半会儿yī shí bàn kè 一时半刻yī shí bàn shà 一时半霎yī shí bàn shǎng 一时半晌yī shí jiān 一时间yī shí Yú Liàng 一时瑜亮yí shí 移时yīn shí zhì yí 因时制宜yín shí 寅时yíng yè shí hou 营业时候yíng yè shí jiān 营业时间yìng shí 应时yìng tiān shùn shí 应天顺时yòng cān shí jiān 用餐时间yǒu de shí hòu 有的时候yǒu pái shí fēn 酉牌时分yǒu shí 有时yǒu shí 酉时yǒu shí hou 有时候yòu shí 幼时yǔ cǐ tóng shí 与此同时yǔ shí jiān sài pǎo 与时间赛跑yǔ shí jù jìn 与时俱进yǔ shí xiāo xi 与时消息yuān yuān xiāng bào hé shí liǎo 冤冤相报何时了yuè dú shí jiān 阅读时间yùn xíng shí 运行时yùn xíng shí cuò wù 运行时错误zài jiā qiān rì hǎo , chū mén yī shí nán 在家千日好,出门一时难zài wèi shí dài 在位时代zàn shí 暂时zhàn shí 战时zhè shí 这时zhèng dāng shí 正当时zhèng féng qí shí 正逢其时zhèng shí 正时Zhōng shí qì Shí dài 中石器时代zhǔ dàn jì shí qì 煮蛋计时器zhù liú shí jiān 驻留时间zhuā jǐn shí jiān 抓紧时间zhuī sù shí xiào 追诉时效zhǔn shí 准时zǐ shí 子时zǒu shí 走时zūn shí yǎng huì 遵时养晦zuò xī shí jiān 作息时间zuò xī shí jiān biǎo 作息时间表