Có 1 kết quả:

shí bù zài lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

Time that has passed will never come back. (idiom)