Có 1 kết quả:

shí bù wǒ dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

time and tide wait for no man (idiom)