Có 1 kết quả:

shí chā

1/1

shí chā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) time difference
(2) time lag
(3) jet lag