Có 1 kết quả:

shí duàn

1/1

shí duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) time interval
(2) work shift
(3) time slot
(4) the twelve two-hour divisions of the day