Có 1 kết quả:

shí kōng cuò zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

having elements from another time or place