Có 1 kết quả:

shí ér

1/1

shí ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) occasionally
(2) from time to time