Có 1 kết quả:

kuàng gǔ

1/1

kuàng gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) since the dawn of time
(2) from the year dot