Có 1 kết quả:

kuàng gōng

1/1

kuàng gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to skip work
(2) absence without leave