Có 1 kết quả:

kuàng dá

1/1

kuàng dá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) broad-minded
(2) accepting
(3) philosophical (about things)