Có 1 kết quả:

áng shǒu tǐng xiōng

1/1

áng shǒu tǐng xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) head high, chest out (idiom); to keep up one's spirits
(2) in fine mettle (of animal)