Có 1 kết quả:

shēng qǐ

1/1

shēng qǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tăng lên, dâng lên, nổi lên