Có 1 kết quả:

chāng míng

1/1

chāng míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flourishing
(2) thriving