Có 1 kết quả:

míng lì

1/1

míng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright and beautiful
(2) (of a landscape) gorgeous
(3) (of a color) vibrant