Có 1 kết quả:

míng zhēng àn dòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fight openly and maneuver covertly (idiom)