Có 1 kết quả:

míng liàng

1/1

míng liàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

độ sáng

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) shining
(3) glittering
(4) to become clear