Có 1 kết quả:

míng lìng

1/1

míng lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to decree