Có 1 kết quả:

Míng ní ā bō lì sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Minneapolis, a nameplace in the USA, notably in Minnesota