Có 1 kết quả:

Míng Chéng zǔ

1/1

Míng Chéng zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ming Chengzu, Temple name of third Ming Emperor Yongle 永樂|永乐[Yong3 le4]